28p1.jpg
Justin Rasp, 4-Cylinder Thunder Car winner. 28p1.jpg