19p1.jpg
Justin Rasp, 4-Cylinder Thunder Car winner. 19p1.jpg