39p1.jpg
Justin Rasp, 4-Cylinder Thunder Car winner. 39p1.jpg