59p1.jpg
Pictured left: Ashton Thomas, Diane Teeters, Arron Thomas, Adam Thomas, Dave Keaton, Sarah Keaton, Kathy Kendall, Aidan Thomas, Kim Keaton and Linda Thomas. 59p1.jpg