036p1.jpg
Justin Rasp, Saturday 4-Cylinder Thunder Car champion 036p1.jpg